Notify Message
Roster

(@DeSyreni)Shai Eidolon

Level 750 Dark Elf Nightblade
Played by @DeSyreni
Primary Spec
Dps